Onsdagen den 24 april 2019

Publicerad 2019-01-23

Föreningens årsmöte 4.2.2019 kl. 19

Föreningens årsmöte hålls måndagen den 4.2 kl. 19. Bokslutet, Förslag till verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, stadgeändringsförslag, principer för uthyrning av lokalen, etc finns på medlemmssidorna till vänster under rubriken "årsmöteshandlingar"


 

ÅRSMÖTE FÖR HAGA UNGDOMSFÖRENING r.f.

Haga Ungdomsförenings medlemmar meddelas härmed att föreningens stadgeenliga årsmöte hålls måndagen den 4.2.2019 klockan 19.00 på föreningslokalen, Haga Sportväg 5, Helsingfors.

På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden ss. val av styrelsemedlemmar och övriga föreningsfunktionärer. 

Styrelsen har begrundat föreningens stadgar och önskar att dessa skulle uppdateras. Dels så att de följer den nya föreningslagen dels vill styrelsen att antalet styrelsemedlemmar skulle kunna vara färre. I dagens läge skall styrelsen bestå av 8 medlemmar samt ordförande. Styrelsen föreslår att antalet medlemmar skulle vara 4-8.

Principerna för uthyrningen av föreningslokalen är från år 1993. Styrelsen önskar att årsmötet tar del av förslaget till ändringar av principerna samt uttrycker sin åsikt i frågan.

Vi hoppas att föreningens medlemmar i mån av möjlighet deltar i mötet.

Servering

Helsingfors den 21.1.2019

Styrelsen

 

***************************

 

FÖREDRAGNINGSLISTA   FÖR  ÅRSMÖTE  2019
4.2.2019 i föreningshuset kl. 19.00
 
1 § Mötets öppnande
 
2 § Val av mötesordförande
 
3 § Val av mötessekreterare
 
4 § Val av två protokolljusterare och rösträknare 
 
5 § Mötets laglighet och beslutförhet 
 
6 § Verksamhetsberättelse, bokslut och verksamhetsgranskningsberättelse 
 
7 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
8 § Verksamhetsplan och budget
 
9 § Medlemsavgiftens storlek 
 
10 § Val av ordförande för föreningen 
 
11 § Val av styrelseledamöter 
 
12 § Val av verksamhetsgranskare och deras suppleanter 
 
13 § Val av övriga funktionärer 
Verksamhetsledare                   
Juniorer                                    
Seniorlaget                              
Mellanlaget                               
Stenålderslaget
Porslinsmålningen                                   
Själaskuttans redaktion
Huvudredaktör          
Assistenter   
Ansvar för föreningsfanan
Data- och internetansvariga                                                                                                                                                                                                     
Dräktansvariga                         
Huvudansvarig                          
Assistent
Värdinnor och klubbmästare
Huvudvärdinna
Klubbmästare
Programkommitté
Mediaklubben
 
14. § Val av valkommitté 
 
15. § Ändring av stadgarna.
 
16   § Principer för uthyrning av föreningslokalen
 
17   § Övriga ärenden 
 
18 § Mötets avslutande